tirsdag den 13. oktober 2015

Generalforsamling 2015, tirsdag den 27. oktober kl. 19

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ikast BMX Klub.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 27. oktober kl. 19.00 i klubhuset ved banen.

Klik her for at hente dagsorden og indkaldelse.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab 2014
6. Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 22. oktober 2014– gerne på mail: jackiejensen846@hotmail.com )
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen i dens nuværende form:
Jackie Jensen, Formand.
Steen Siggaard, Næstformand (på valg, modtager genvalg)
Gitte Hagelskjær, Kasserer.
Sanne Grønbæk
Marco Kalbermatter (på valg)
Per Zacho, et-årig suppleant (på valg)
Carsten Poulsen, et-årig suppleant (på valg)
(Kandidater til bestyrelsesmedlemmer skal afleveres skriftligt til formanden senest den 20. oktober 2015 – gerne på mail: jackiejensen846@hotmail.com)
Bemærk: Ungdomsgården er stadig repræsenteret i klubben, og bestyrelsen har valgt at opretholde klubbens UR-licens.
8. Valg af revisor (Kristian Mørup er indsat som klubbens revisor. Desuden vælger bestyrelsen en ekstern person til at revidere og underskrive regnskabet.)
9. Eventuelt


Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen