Om klubben

Postadresse: Ikast BMX Klub, Ørnevej 4, 7430 Ikast
Banens adresse: Præstevænget, 7430 Ikast
Kontonr.: 7604 1308974

Bestyrelse

Formand: Jackie Jensen
Næstformand: Steen Siggaard 
Kasser: Bjarne Agerbo      
Medlem: Ea Gohs Svenstrup
Medlem: Casper Jensen
Suppleant: Thomas Skov
Suppleant: Ruben Tidemand Thode

Referater

Fra bestyrelses møder & generalforsamling:


Partnere

Ikast BMX Klub er medlem af DCU

Historie

Ikast BMX Klub blev stiftet d. 10. april  2002 og er en udspringer af 20 års BMX kørsel på Ungdomsgården (institution/klub) i Ikast.

Det lykkedes i 2001, en gruppe på 6 initiativrige forældrer, at få Ikast kommune til at stille et 5500 m2  stort område til rådighed. Området grænser op til Ungdomsgården, og var derfor perfekt til den nye BMX Klub.

Arbejdet på banen gik i gang i efteråret 2001.  Søndag d. 15. juni 2003 blev banen indviet med 3. afdeling af Ungdomsringens DM kvalifikationsløb.

I September 2004 afholdt klubben sit første DM i UR regi.

Den 4. juni 2005 afholdt klubben for første gang Den Jyske Sparekasse Cup, hvor både DMU og UR klubber deltog.

Den 5. juni 2005 afholdt  klubben 3. afdeling af Ungdomsringens DM kvalifikation.

Den 23. april 2006 afholdt klubben 1. afdeling af Ungdomsringens DM kvalifikation.

Den 2. september 2006 afholdt klubben Ungdomsringens Jyske Mesterskab

Den 3. september 2006 afholdt klubben for første gang et rent DMU løb - HFH Cuppen.

Den 31. marts 2007 afholdt klubben for første gang Midtjyskcup 1. afd. DMU træningsløb.

Den 21. april 2007 afholdt klubben 1. afdeling af Ungdomsringens DM kvalifikation.

Den 8. september 2007 afholdt klubben HFH cuppen i DMU regi.

Vedtægter

Vedtægter for Ikast BMX Klub.

§1
Klubbens navn er Ikast BMX Klub -Vikings. 
Klubben har hjemsted på Præstevænget 9 i Ikast. 
Klubben har post adresse hos formanden. 
Klubbens formål er at samle børn og unge samt voksne i alle aldre, og give disse mulighed for at udøve BMX sporten. Klubben skal arbejde for at så mange som muligt får mulighed for at dyrke BMX sporten. Ved at lægge vægt på såvel de idrætslige som de sociale aktiviteter håber vi på at opnå et godt kammeratskab omkring sporten, så alle føler de indgår i et socialt fællesskab på tværs af aldersgrupper og køn. 

§2
Klubben kan ikke drages til ansvar, over for skader der sker på børn og udstyr, under træning eller andre tidspunkter hvor banen benyttes. 
Det er rytternes eller forældrenes ansvar at tegne forsikring der dækker BMX cykling. 
Ligeledes kan klubben heller ikke drages til ansvar, hvis der forsvinder noget af rytternes private ejendele under træning eller ethvert andet tidspunkt. 
Børn under 18 år skal altid være ledsaget af en forældre/værge, under træning eller ved løb eller ved afvikling af andet, som er planlagt af klubben.

§3
Enhver interesseret kan optages som medlem. For umyndiges optagelse kræves forældre/værges godkendelse. Hvis en person søger om at blive medlem og denne person har udvist dårlig opførsel overfor en anden klub eller man har kendskab til at vedkommende vil skabe problemer for klubben trivsel / virke, så kan en enig bestyrelse afvise personen. 

§4
Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne forhandlinger, forpligter klubben. Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. 
I ulige år vælges 2 medlemmer. Vælges for 2 år. 
I lige år vælges 3 medlemmer. Vælges for 2 år. 
Formand og næstformand skal ikke være på valg samme år. 
Desuden vælges 2 suppleanter. Vælges for 1 år. 
Hvert år vælges 1 revisor. 

§5
Klubbens kontingent fastsættes af bestyrelsen forud for træningsstart i det nye år. Kontingentet betales ved indmeldelsen. Et medlemskab varer indtil 31. december. Stopper et medlem før tid kan vedkommende ikke få kontingentet tilbage. 

§6
Udmeldelse skal ske til klubbens træner, formand eller kasserer. 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder klubben ved ukammeratlig adfærd ved klubbens aktiviteter. I tvivlstilfælde kan medlemmet forelægge sagen på et ekstra møde med hele bestyrelsen og der falder den endelige afgørelse. 
Der søges børneattester for trænere, holdleder. Dette kræves af kommunen. 

§7
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Denne afholdes i marts måned, og skal af den afgående bestyrelse være varslet til alle medlemmer senest 14 dage forinden, ved opslag i klubben og på klubbens Facebook side. 
Forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 1 
Stemmeret på generalforsamlingen har bestyrelsesmedlemmer samt enhver med betalt og gyldigt medlemskab af klubben. Der kan afgives stemmer på "familie mandat", således forstået, at en familierepræsentant kan afgive stemmer modsvarende antallet af stemmeberettigede i familien. Der kan ikke afgives stemmer for medlemmer udenfor familiekredsen. Medlemmer under 18 år har ikke selv stemmeret. 
Stk. 2 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskab.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af 1 revisor.
10. Evt.

§8
Ekstraordinær generalforsamling kan der til enhver tid indkaldes til af bestyrelsen. Der skal også indkaldes, når mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysninger om det emne, der ønskes afholdt ekstraordinær generalforsamling om. 
Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme varsler, som er gældende for den ordinære generalforsamling. 

§9
Generalforsamlingen vælger sin dirigent - der ikke må være medlem af bestyrelsen - til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningens måde. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt, hvis det ønskes af en eller flere medlemmer. Der føres protokol for generalforsamlingen og denne underskrives af dirigenten. 

§10
Den valgte bestyrelse konstituerer sig med: Formand, Næstformand, Kasserer og 2 menige medlemmer umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Bestyrelsen laver også aftaler med træner, hjælpetræner og holdledere. 

§ 11
Klubben tegnes af formanden og af Kassereren. De er ligeledes også fuldmagtshavere i Klubbens Bank/ Netbank 

§ 12
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Over bestyrelsens møder føres der protokol. (Referat) 

§13
Klubbens regnskabsår er 1/1 - 31/12. Kassereren skal inden udgangen af februar aflægge driftsregnskab for det forgangne år, med status den 31 december til bestyrelsen og revisoren. 
Driftsregnskabet skal være tilgængeligt for klubbens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

§14
Revisoren skal hvert år, inden regnskabsfremlæggelse gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning. 

§15
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, dog skal vedtægtsændringerne være varslet mindst 14 dage før og udleveres til medlemmer, der ønsker at se dem. 

§16
Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutning kræves, at mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. 

§17
Ved klubbens opløsning aftales det med Ikast kommune hvordan aktiverne fordeles. 
Klubbens virksomhed sker i øvrigt i henhold til lov om Folkeoplysningens bestemmelser. 

Noter: 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 2013 

Vedtægterne er revideret af bestyrelsen 2020/2021 og derefter godkendt, På bestyrelsesmøde afholdt den 9/3-2021