Om klubben

Postadresse: Ikast BMX Klub, Ørnevej 4, 7430 Ikast
Banens adresse: Præstevænget, 7430 Ikast
Kontonr.: 7604 1308974

Partnere

Ikast BMX Klub er medlem af DCU

Historie

Ikast BMX Klub blev stiftet d. 10. april  2002 og er en udspringer af 20 års BMX kørsel på Ungdomsgården (institution/klub) i Ikast.

Det lykkedes i 2001, en gruppe på 6 initiativrige forældrer, at få Ikast kommune til at stille et 5500 m2  stort område til rådighed. Området grænser op til Ungdomsgården, og var derfor perfekt til den nye BMX Klub.

Arbejdet på banen gik i gang i efteråret 2001.  Søndag d. 15. juni 2003 blev banen indviet med 3. afdeling af Ungdomsringens DM kvalifikationsløb.

I September 2004 afholdt klubben sit første DM i UR regi.

Den 4. juni 2005 afholdt klubben for første gang Den Jyske Sparekasse Cup, hvor både DMU og UR klubber deltog.

Den 5. juni 2005 afholdt  klubben 3. afdeling af Ungdomsringens DM kvalifikation.

Den 23. april 2006 afholdt klubben 1. afdeling af Ungdomsringens DM kvalifikation.

Den 2. september 2006 afholdt klubben Ungdomsringens Jyske Mesterskab

Den 3. september 2006 afholdt klubben for første gang et rent DMU løb - HFH Cuppen.

Den 31. marts 2007 afholdt klubben for første gang Midtjyskcup 1. afd. DMU træningsløb.

Den 21. april 2007 afholdt klubben 1. afdeling af Ungdomsringens DM kvalifikation.

Den 8. september 2007 afholdt klubben HFH cuppen i DMU regi.

Vedtægter

Vedtægter for Ikast BMX Klub.
§ 1
Klubbens navn er Ikast BMX Klub – Vikings.
                      Klubben har hjemsted på Præstevænget i Ikast.
Klubbens formål er at samle børn og unge samt voksne i alle aldre, og give disse mulighed for at udøve BMX sporten. Klubben skal arbejde for at så mange som muligt får mulighed for at dyrke BMX sporten. Ved at lægge vægt på såvel de idrætslige som de sociale aktiviteter håber vi på at opnå et godt kammeratskab omkring sporten, så alle føler de indgår i et socialt fællesskab på tværs af aldersgrupper og køn.
§ 2
Enhver interesseret kan optages som medlem. For umyndiges optagelse kræves forældre/værges godkendelse.
§ 3
Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen.
I lige år vælges 3 medlemmer.
I ulige år vælges 2 medlemmer.
Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år.
Hvert år vælges 1 revisor for 2 år.
Stk. 1 Ungdomsgården er repræsenteret i klubbens arbejde gennem et af klubbens samarbejdsudvalg.
§ 4
Klubbens kontingent fastsættes af bestyrelsen forud for træningsstart. Kontingentet betales ved indmeldelsen og forfalder derefter den 1. maj. Er kontingentet ikke indbetalt denne dato, anses medlemmet som udmeldt.
§ 5
Udmeldelse skal ske til klubbens kasser senest d. 31. marts. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder klubben ved ukammeratlig adfærd ved klubbens aktiviteter. I tvivlstilfælde kan medlemmet forelægge sagen på den førstkommende generalforsamling.
§ 6
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Denne afholdes inden
1. november og skal af afgående bestyrelse være varslet til alle medlemmer pr. brev 14 dage forinden. Forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Stk. 1            Stemmeret på generalforsamlingen har bestyrelsesmedlemmer samt enhver med betalt og gyldigt medlemskab af klubben. Der kan afgives stemmer på ”familie mandat”, således forstået, at en familierepræsentant kan afgive stemmer modsvarende antallet af stemmeberettigede i familien. Der kan ikke afgives stemmer for medlemmer udenfor familiekredsen. Medlemmer under 18 år har ikke selv stemmeret
Stk. 2             Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.      Valg af dirigent
2.      Valg af referent
3.      Valg af 2 stemmetællere
4.      Punkter til evt.
5.      Bestyrelsens beretning
6.      Forelæggelse af regnskab
7.      Behandling af indkomne forslag
8.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Ungdomsgården udpeger en repræsentant
9.      Valg af 1 revisor
10.  Evt.
§ 7
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes afholdt generalforsamling om. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme varsler, som er gældende for den ordinære generalforsamling.
§ 8
Generalforsamlingen vælger sin dirigent – der ikke må være medlem af bestyrelsen – til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Dirigenten bestemmer afstemningens måde. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt, hvis det ønskes. Der føres protokol for generalforsamlingen og denne underskrives af dirigenten.
§ 9
Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne forhandlinger, forpligter klubben. Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
  
§ 10
Den valgte bestyrelse konstituerer sig med: Formand, næstformand, sekretær og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen.
§ 11
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.
§ 12
Klubbens regnskabsår er 1/1 – 31/12. Kasseren skal inden udgangen af januar aflægge driftsregnskab for det forgangne år og status pr. 31 januar til revisorerne. Driftsregnskab og status skal være tilgængeligt for klubbens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 13
Revisorerne skal hvert år, inden regnskabsfremlæggelse gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
§ 14
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 15
Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutning kræves, at mindst  50% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 16
Ved klubbens opløsning aftales det med Ikast kommune hvordan aktiverne fordeles. Ikast BMX Klub foreslår, at der rettes henvendelse til Ungdomsgårdens bestyrelse om de vil overtager banen og alle aktiver. Hvis de ikke vil, aftales det med Ikast kommune hvordan aktiverne så fordeles.
Klubbens virksomhed sker i øvrigt i henhold til lov om Folkeoplysningens bestemmelser.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 2013
        Jackie Jensen                                                      Ulla Jensen
            Formand                                                             Dirigent